Audyt remontowy

Audyt remontowy

Czym jest audyt remontowy?

Audyt remontowy jest szczególnym przypadkiem audytu energetycznego, ściśle związanym z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz premią remontową. W odróżnieniu od premii termomodernizacyjnej (przy klasycznym audycie energetycznym), premia remontowa obejmuje zarówno przedsięwzięcia termomodernizacyjne jak i przedsięwzięcia remontowe.

Zawartość audytu remontowego

Audyt remontowy jest opracowaniem określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
Poprzez remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Przeprowadzenie audytu remontowego umożliwia ubieganie się o premię remontową.

Ile wynosi premia remontowa?

Wysokość premii remontowej wynosi do maksymalnie 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

Przy premii remontowej należy zaciągnąć kredyt, który stanowi co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego i wynosi nie mniej niż wysokość premii. Nie możne skorzystać z wsparcia Inwestor który realizuje przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków.

Czym jest przedsięwzięcie remontowe?

Przedsięwzięcia remontowe to rodzaj przedsięwzięcia związany z termomodernizacją, których przedmiotem może być zarówno termomodernizacji obiektu jak i jego remont. Do przedsięwzięć remontowych można zaliczyć:

  • remont budynków wielorodzinnych, z wyłączeniem ich części stanowiących lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu,
  • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
  • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Kto może skorzystać z premii remontowej?

O dofinansowanie inwestycji w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

  • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową lub
  • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz:
    • budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego lub,
    • budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu